Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTIZORG VERSIE: DECEMBER 2022  

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Autizorg: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Stuurboordstraat 5, 1433 SE te Kudelstaart, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60457686.
2. Cliënt: iedere natuurlijke persoon met wie Autizorg een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsook de persoon te wiens behoeve de Begeleiding wordt uitgevoerd indien de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon de Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. De contractuele wederpartij van Autizorg staat jegens Autizorg in voor de nakoming (namens de Cliënt) van Cliënts verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen.
3. Partijen: Autizorg en de Cliënt gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Autizorg zich jegens de Cliënt verbindt tot Begeleiding.
5. Begeleiding: alle dienstverlening waartoe Autizorg zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Cliënt heeft verbonden, waaronder, in de meest ruime zin des woords, specialistische ambulante begeleiding begrepen.
6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Autizorg tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten tussen Partijen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door Partijen ondertekende modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van Autizorg tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Autizorg bepaalt naar aanleiding van een kennismaking met de Cliënt of zij een Overeenkomst met de Cliënt wenst aan te gaan.
2. Iedere Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de budgetverstrekkende instantie toestemming heeft gegeven voor de overeengekomen Begeleiding en de Sociale Verzekeringsbank de door Partijen ondertekende modelovereenkomst heeft goedgekeurd.
ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT IN HET ALGEMEEN
1. De Cliënt dient alle door Autizorg gevraagde informatie die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs van belang is, tijdig, volledig en correct aan Autizorg te verstrekken.
2. De Cliënt neemt alle redelijkerwijs van hem te vergen maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren, waaronder in het bijzonder begrepen het op de overeengekomen tijden beschikbaar zijn voor de Begeleiding. De Cliënt is bovendien gehouden Autizorg zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Cliënt verklaart bij het aangaan van de Overeenkomst dat hem niets bekend is aangaande zijn gezondheidstoestand of persoonlijke omstandigheden op grond waarvan de Begeleiding door Autizorg niet verantwoord zou zijn.
4. Voor zover Begeleiding bij de Cliënt thuis plaatsvindt, staat de Cliënt ervoor in dat de daarvoor beschikbare ruimte daarvoor geschikt is en dat deze ruimte behoorlijke geventileerd is. Autizorg verlangt dat tijdens de Begeleiding niet in deze ruimte gerookt wordt.
5. Indien Autizorg dit nodig acht en meerdere professionals bij de zorg van de Cliënt zijn betrokken, verlangt Autizorg van de Cliënt dat hij toestemming aan Autizorg geeft om overleg te hebben met deze professionals. Deze toestemming wordt verleend middels het door Autizorg verstrekte toestemmingsformulier.
ARTIKEL 5. | INHOUD EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Autizorg verbindt zich uitsluitend tot de Begeleiding die uitdrukkelijk en Schriftelijk is vastgelegd in het begeleidingsplan en de door Partijen ondertekende modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank. Twee keer per jaar vindt evaluatie van de Begeleiding plaats, onder meer wat betreft het aantal overeengekomen en eventueel bij te stellen uren, dan wel het in goed onderling overleg opzeggen van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.1.
2. Partijen kunnen de Overeenkomst slechts wijzigen op basis van een door beide Partijen voor akkoord bevonden gewijzigd begeleidingsplan, of in een voorkomend geval, door gebruikmaking van het daartoe bestemde wijzigingsformulier van de Sociale Verzekeringsbank.
3. Aangezien vergoeding plaatsvindt op basis van een PGB, is de maximale jaarlijkse indexering van de overeengekomen tarieven die Autizorg mag toepassen gelijk aan de indexering van het budget voor dat jaar. Autizorg is dan ook bevoegd deze indexering door te voeren.
ARTIKEL 6. | LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Partijen kunnen de Overeenkomst daarnaast ook in goed onderling overleg opzegging, zonder inachtneming van een opzegtermijn.
2. Autizorg zal de Overeenkomst uitsluitend opzeggen in geval daaraan zwaarwegende gronden voor zijn waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Autizorg kan worden gevergd, bijvoorbeeld in geval de Cliënt na herhaalde waarschuwing zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet nakomt, het gedrag van de Cliënt zodanig is dat verdere nakoming van de Begeleiding redelijkerwijs niet van Autizorg kan worden gevergd of als de zorgbehoefte van de Cliënt dusdanig is veranderd dat in redelijkheid geen continuering van de Overeenkomst mag worden verwacht.
3. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien:
– de Cliënt of begeleidster van Autizorg is komen te overlijden;
– de PGB-verstrekkende instantie beslist dat het recht op PGB eindigt en de grond voor deze beëindiging onafhankelijk van de Cliënt is ontstaan.
4. Indien de beëindiging van de Overeenkomst toerekenbaar is aan de Cliënt, is Autizorg na beëindiging van de Overeenkomst niet gehouden enige nazorg. Indien de beëindiging van de Overeenkomst niet toerekenbaar is aan de Cliënt, zal Autizorg, voor zover redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, de Cliënt behulpzaam zijn bij het zoeken van alternatieve begeleiding.
5. Beëindiging van de Overeenkomst leidt nimmer tot een schadevergoedingsaanspraak van de Cliënt jegens Autizorg.
ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN AFSPRAKEN DOOR DE CLIËNT
1. Afmelding voor Begeleiding te verlenen op een afgesproken bepaalde dag, op een bepaald tijdstip, dienen door de Cliënt zo spoedig mogelijk aan Autizorg te worden doorgegeven. Indien op een met de Cliënt afgesproken tijdstip geen gevolg gegeven kan worden aan de Begeleiding, terwijl dit aan de Cliënt kan worden toegerekend, dan wel de Cliënt de afspraak niet uiterlijk 48
uur tevoren heeft afgezegd, worden de Begeleiding in rekening gebracht als ware de Begeleiding werkelijk verleend. Afmelden dient via WhatsApp of per e-mail te geschieden.
2. Indien de Cliënt voor langere periode afwezig is, bijvoorbeeld in verband met vakantie, terwijl in die periode Begeleiding zou plaatsvinden, wordt de Cliënt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, verzocht daarvan zo spoedig mogelijk via WhatsApp of per e-mail mededeling te doen aan Autizorg, zodat Autizorg de vrijgekomen tijd beschikbaar kan maken voor andere cliënten. Ook kunnen Partijen afspraken maken om de Begeleiding die vervalt, later in te halen.
ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. Autizorg is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang zij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, ongeval of ziekte van de begeleidster van Autizorg waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Autizorg bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 9. | VERGOEDING, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Partijen komen het uurtarief waartegen Autizorg de Begeleiding verleent, uitdrukkelijk en Schriftelijk overeen middels de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank.
2. Reiskosten worden in rekening gebracht wanneer samen met de Cliënt wordt gereisd, bijvoorbeeld in geval van Begeleiding bij een afspraak van de Cliënt. Reiskosten worden ook aan de Cliënt in rekening gebracht voor reizen naar een andere locatie dan het huisadres van de Cliënt, doch uitsluitend wat betreft de eventuele extra kilometers ten opzichte van het huisadres van de Cliënt. De hoogte van de reiskosten per kilometer, wordt uitdrukkelijk in de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank opgenomen.
3. Indien Autizorg de Cliënt buitenshuis begeleidt en in dat verband kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld parkeerkosten en/of kosten voor toegang tot gelegenheden, worden deze kosten achteraf middels Tikkie aan de Cliënt in rekening gebracht.
4. Autizorg factureert de uren en reiskosten als bedoeld in lid 2, maandelijks op basis van de in de voorgaande maand gewerkte uren en gemaakte reiskosten. Aangezien de vergoeding uit PGB plaatsvindt, dient de Cliënt voor beschikbaarstelling van de factuur aan de Sociale Verzekeringsbank zorg te dragen. Indien de facturen middels het PGB-portaal aan de Cliënt beschikbaar worden gesteld, verstrekt de Cliënt de facturen aan de Sociale Verzekeringsbank door de facturen middels dit portaal te accorderen.
5. Het gegeven dat de Sociale Verzekeringsbank voor betaling zorgdraagt, geldt onverminderd het feit dat de betalingsverplichting op de Cliënt rust in geval de Sociale Verzekeringsbank, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaat.
6. Betaling van de uren en reiskosten dienen te geschieden middels overboeking, binnen 15 dagen na factuurdatum.
7. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Cliënt verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Cliënt.
ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De Cliënt draagt de schade veroorzaakt door eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Autizorg kan worden toegerekend.
2. Autizorg staat er voor in dat de Begeleiding naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden verleend. Autizorg verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan er niet voor instaan dat ten aanzien van de Cliënt de doelen worden behaald die hem bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden. 3. Autizorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Autizorg kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Cliënt slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Cliënt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Autizorg in de nakoming van de Begeleiding. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
4. Mocht Autizorg aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Autizorg te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Cliënt dient Autizorg hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Autizorg ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van Autizorg is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Autizorg betrekking heeft, met dien verstande dat de eventuele aansprakelijkheid van Autizorg voor personen- of zaakschade nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Autizorg daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Autizorg dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Autizorg bedraagt één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de Cliënt.
7. De Cliënt vrijwaart Autizorg van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Autizorg toerekenbaar is.
ARTIKEL 11. | PRIVACY
1. Autizorg zal alle in het kader van de Overeenkomst haar ter kennis gekomen persoonsgegevens van de Cliënt niet verstrekken aan derden, tenzij dit in verband met de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, geschiedt met voorafgaande instemming van de Cliënt, dan wel het verstrekken van deze gegevens anderszins krachtens wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel dient te geschieden. Volgens de wet is Autizorg onder meer gerechtigd persoonsgegevens aan derden, zoals de inspectie, het zorginstellingen of politie te verstrekken, indien:
– zulks noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst;
– de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Cliënt of een ander natuurlijk persoon;
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Autizorg of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de Cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
2. In het privacy statement op de website van Autizorg is verder beschreven op welke wijze en voor welke doeleinden Autizorg persoonsgegevens verwerkt.
ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Autizorg een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Cliënt is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Autizorg Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.