Privacy statement

Privacy Statement Autizorg

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van
Autizorg of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden
opgeslagen door:
Ondernemer: Nathalie Bot
Onderneming: Autizorg

Bezoekadres: Patrijs 1
2451 WE Leimuiden Nederland

E-mail: info@autizorg.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 31966717
KvK-nummer: 60457686
Autizorg is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van
klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Autizorg
is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Autizorg is verantwoordelijke
voor alle gegevensverwerking namens Autizorg, waaronder www.autizorg.nl.

Autizorg verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de
uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, de klantenservice,
persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Autizorg opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de
overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Autizorg. Zonder deze
gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Autizorg om de overeenkomst uit te voeren.

Autizorg gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles
aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in
gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Autizorg altijd de passende maatregelen om de
betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,
verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks
herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht
indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Autizorg worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, geslacht, geboortedatum,
klantnummer SVB Bank, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres,
Burgerservicenummer;
2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
klantnummer SVB Bank en e-mailadres;
3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
4) voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
5) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen
tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere
afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Autizorg altijd eerst toestemming
aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het
recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is
mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring
gericht aan info@autizorg.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van
de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u
expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens
langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de
betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de
belastingdienst;
3) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de
vrijblijvende offerte;
4) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
5) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid
oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Autizorg gebruik maken van een aantal externe
partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens
opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Autizorg, tenzij
hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van
persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maakt Autizorg gebruik van een boekhouder.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de
boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Autizorg van een e-mail service provider.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de
e-mail service provider.

Voor het afhandelen van vragen en klachten maakt Autizorg van een externe klantenservice.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden
verstrekte aan de externe klachtenservice.

Tot slot is het mogelijk dat Autizorg persoonsgegevens verwerkt met andere derde partijen. Indien
tevens bijzondere persoonsgegevens worden gedeeld met deze partijen wordt te allen tijde eerst
toestemming gevraagd van de betrokkene.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt,
kunt u altijd een mail sturen naar info@autizorg.nl.

Het staat Autizorg vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van
personen die het vertrouwen van Autizorg ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt
bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Autizorg. De zwarte
lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Autizorg. In ieder geval worden
opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk
verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Autizorg.